Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SambuddhassaPay Homage to the Exalted, the Worthy, the Fully Enlightened One
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ,
Kính thưa quý thiện hữu tri thức gần xa,

Nammo Lord Sakyamuni Buddha – Our Original Master
Respectful Monastics and lay Buddhists,
Dear good friends and near-far intellectuals,


 
Đạo Phật, đạo tỉnh thức và giác ngộ, có mặt trên thế gian này hơn 26 thế kỷ qua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Người sáng lập đạo Phật, và các đệ tử của đức Phật, xưa cũng như nay, đều có chung tâm nguyện hoằng dương chánh pháp và phục vụ nhân sinh.

Buddhism, the awakening and enlightening path, has been present in the world for over 26 centuries. Lord Sakyamuni Buddha - Founder of Buddhism, and His disciples, then and now, have the same wish and vow hearts to propagate the Dharma and serve humanity.

Học theo hạnh vị tha của các Ngài, chúng con nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, vững chãi và thảnh thơi, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện đi trên con đường an lạc của liệt vị Tổ Sư.

Learning Their altruistic conducts, we vow to lead our awakening, steady and free life, vow to light up the Dharma torch, vow to light up the loving Dharma, and vow to go on the peaceful and joyful path of Patriarchs.

Kế thừa và tiếp nối những việc làm ý nghĩa và thù thắng ấy, hôm nay chúng con có đủ duyên lành thiết lập trang nhà Pháp Nhãn Tu Học để góp phần đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.

Inheriting and following the significant and surpassing doings, today we have enough good conditions to establish homepage of Phap Nhan Tu Hoc to contribute to bringing peace and happiness to the many on over this planet.

Như quý vị biết Pháp Nhãn, tiếng Pàli của nó là Dhammacakkhu được tìm thấy trong Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, V – 420), Kinh Chuyển Pháp Luân[1] (Dhammacakkappavattana Sutta) – Bài Pháp đầu tiên mà đức Phật thuyết giảng cho 5 anh em Trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như (Aññakoṇḍañña) tại Vườn Lộc Uyển – Sarnath, Ấn Độ.

As you know Phap Nhan, its Pàli is Dhammacakhu is found in the Connected Discourses of the Buddha (Samyutta Nikaya, V - 420), Sutta of Setting in Motion the Dhamma Wheel (Dhammacakkappavattana Sutta) - the First Sermon the Buddha preached to 5 Brothers of Thera Aññakoṇḍañña in Deer Park – Sarnath, India.

Pháp là chánh Pháp (Dhamma), lời dạy của đức Phật; Nhãn (Cakkhu) là con mắt. Pháp nhãn là con mắt của chánh Pháp (Dhammacakkhu) có cái nhìn Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định, và có khả năng thấy được Khổ, Tập, Diệt, Đạo, Vô thường, Vô ngã... Pháp nhãn có mối tương quan mật thiết với Phật nhãn và Tăng nhãn.

Phap means the Dhamma, viz. the Buddha's teachings; Nhan means the eye. Phap Nhan means the Dhamma Eye (Dhammacakkhu) with the views of Right Understanding, Right Thinking, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration, and with the ability to see Suffering, the Origin of Suffering, the Cessation of Suffering, the Path leading to the Cessation of Suffering, Impermanece (Anicca), Non-Self (Anatta), etc. Phap Nhan has the close relations with Buddha Eye and Sangha Eye.

Phật nhãn (Buddhacakkhu) là con mắt của Bậc tỉnh thức và giác ngộ có cái nhìn từ bi, trí huệ, an lạc, hòa bình, và bình đẳng. Tăng nhãn (Sanghacakkha) là con mắt của số đông gồm 4 người trở lên, thấy rõ hơn con mắt của cá nhân, có khả năng soi sáng, nâng đỡ, động viên, và chia sẻ. Thật vậy, con mắt này có cái nhìn thanh tịnh, hòa hợp, đức hạnh, gương mẫu, sáng tạo…

The Buddha Eye is the eye of Awakened and Enlightened One with the views of loving-kindness, compassion, peaceful joy, peace, and equality. The Sangha Eye (Sanghacakkhu) that is the eye of the many consisting of four or more people seeing more clearly than the individual eye does, has the capability to enlighten, support, encourage, and share. Indeed, this eye has the views of purity, harmony, exemplariness, creativity, etc.

Cả 3 con mắt này liên quan với nhau rất mật thiết. Một là ba là tất cả, ba là một là tất cả, và tất cả là một là ba tạo thành một vòng tròn khép kín hỗ tương với nhau rất chặt chẽ. Trên lộ trình tu học, hướng tới an vui và hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát, vững chãi và thảnh thơi, hành giả an trú sâu vào Phật nhãn, Tăng nhãn, và Pháp nhãn.
                                                                                       
All these three eyes relate to each other very closely. One is three and all, three is one and all, all is one and three to form a closed circle of mutuality very closely. In the process of cultivation, direction towards joy and happiness, enlightenment and liberation, solidness and relaxation, practitioner dwells deeply in the Buddha Eye, the Dhamma Eye, and the Sangha Eye.

Chủ đề của trang nhà này là Pháp Nhãn Tu Học; Pháp Nhãn ở đây được xem là đại từ chỉ chung cho những ai có đủ duyên tu học, áp dụng, và thực hành giáo pháp của đức Thế Tôn vào trong đời sống hằng ngày của mình để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ ở đây trong cuộc sống hiện tại.

The title of this homepage is Phap Nhan Tu Hoc (Dhammacakkhu); Phap Nhan (Dhammacakkhu) here considered as pronoun shown generally to those who have enough good conditions to cultivate, apply and practice the teachings of World-Honored One in their daily life in order to bring peace and happiness to themselves and the others right here and now in the present life.

Với những ý nghĩa trên, chúng con mạnh dạn đặt tên cho trang mạng này là Pháp Nhãn Tu Học thông qua trang mạng http://phapnhan.blogspot.com/, nay xin trân trọng giới thiệu cho tất cả quý vị các hình ảnh, videos, slideshow, websites, và các bài viết của thầy Thích Trừng Sỹ. Những việc làm này mang nhiều ý nghĩa giá trị và thiết thực, chúng con cố gắng thực hiện để hiến tặng những hoa trái an lạc và hạnh phúc cho số đông trên hành tinh này.

With the above-mentioned meanings, we strongly give a name to the network that is Dhammacakkhu through the website of http://phapnhan.blogspot.com/, now pleased solemnly to introduce you all to pictures, videos, slideshows, websites, and Thich Trung Sy's writings. These works bring many valuable and practical meanings we attempt to implement to donate flowers and fruits of peace and happiness to the many in this planet.

Trong quá trình viết lách, sắp xếp, và trình bày đơn giản, không sao tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong chư Tôn đức, chư vị học giả và hành giả hoan hỷ niệm tình chỉ giáo.

In the process of writing, arranging, and presenting them simply, the writer that cannot avoid these shortcomings admires the Venerable Ones, scholars, and practitioners happily to love and show him.

Kính chúc quý liệt vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành!
May you all be well and happy and achieve your Buddhist matters perfectly!

Seattle, ngày 20 tháng 6 năm 2011
Ban Biên Tập trang nhà Pháp Nhã Tu Học

Seattle, on June 20, 2011
The Editorial Board of the Dhammacakkhu's homepage

Làm và đưa videos, slideshow, movies, tranh ảnh, và bài viết lên mạng: Hoa Trái Tu Học  
Quản Lý mạng: Trừng Sỹ, Pháp Nhãn, Hoa Trái Tu Học.
Thiết kế mạng: Hoa Trái Tu Học.

Make and upload videos, slideshows, movies, and writings to the network of Phap Nhan Tu Hoc (Dhammacakkhu).
Network Management: Trừng Sỹ, Pháp Nhãn, Hoa Trái Tu Học.
Setting up the network: Hoa Trái Tu Học.

Mọi chi tiết pháp tâm cúng dường qua địa chỉ email: thichtrungsy123@gmail.com, hoặc sonyhappy123@gmail.com

Các websites có liên quan:
http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc
http://www.youtube.com/user/hoatraituhoc
http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc
http://www.slideboom.com/people/HoaTraiTuHoc
http://issuu.com/hoatraituhoc/docsFor further details of opening one's charitable hearts to offer pure materials and money through email: thichtrungsy123@gmail, or sonyhappy123@gmail.com

Other related websites:
http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc
htt://www.youtube.com/user/hoatraituhoc
http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc
http://www.slideboom.com/people/HoaTraiTuHoc
http://issuu.com/hoatraituhoc/docs


 


                                                                                                    
                                          
      
Vietnamese Page               Main Home Page              English Page